artificial fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial fat

    * kinh tế

    chất béo tổng hợp