artificial butter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial butter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial butter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial butter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial butter

    * kinh tế

    bơ nhân tạo