artificial cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial cream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial cream

    * kinh tế

    kem nhân tạo