artificial tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial tooth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial tooth

    * kỹ thuật

    răng giả