artificial rum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial rum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial rum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial rum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial rum

    * kinh tế

    rượu rum nhân tạo