artificial labor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial labor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial labor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial labor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial labor

    * kỹ thuật

    y học:

    sinh phải can thiệp, sinh nhân tạo