artificial casing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial casing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial casing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial casing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial casing

    * kinh tế

    màng bọc giò nhân tạo