artificial light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial light

    * kỹ thuật

    ánh sáng đèn

    ánh sáng nhân tạo