artificial mouth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial mouth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial mouth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial mouth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial mouth

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    miệng nhân tạo