artificial stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial stone

    * kỹ thuật

    đá nhân tạo