artificial snow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial snow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial snow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial snow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial snow

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tuyết nhân tạo