artificial sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial sand

    * kỹ thuật

    cát nhân tạo