artificial skin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial skin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial skin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial skin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artificial skin

    a synthetic covering with two layers used experimentally to treat burn victims

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).