artificial gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial gas

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khí nhân tạo