artificial lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial lift

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự nâng nhân tạo