artificial load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial load

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tải nhân tạo