artificial silk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial silk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial silk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial silk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial silk

    * kỹ thuật

    y học:

    tơ nhân tạo