artificial joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial joint.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artificial joint

    a metal or plastic part that is surgically implanted to replace a natural joint (possibly elbow or wrist but usually hip or knee)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).