artificial brandy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial brandy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial brandy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial brandy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial brandy

    * kinh tế

    rượu (brandi) pha chế