artificial eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial eye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial eye

    * kỹ thuật

    y học:

    mắt giả