artificial comet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial comet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial comet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial comet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial comet

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sao chổi nhân tạo