artificial lure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial lure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial lure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial lure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial lure

    * kinh tế

    mồi nhân tạo