đồng trong Tiếng Anh là gì?

đồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng

  field

  ngay giữa đồng in the open field

  làm việc ngoài đồng to work in the fields

  country; countryside; rural areas

  họ chưa bao giờ sống dưới đồng, nên đâu hiểu đời sống dưới đồng như thế nào they have never lived in the country, so they do not understand the country life

  xem giàn đồng

  piastre; dong (basic unit of currency in vietnam); copper; brass; bronze

  người được tặng huy chương đồng bronze medallist

  co-

  đồng sáng lập viên co-founder

  đồng tài trợ co-sponsor

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đồng

  * noun

  Field

  Medium; sorcerer

  Piastre

  Copper; brass; bronze

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng

  (1) unit of currency, money; coin; (2) field; (3) same, co-, fellow; (4) copper, brass