đồng bối trong Tiếng Anh là gì?

đồng bối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng bối

    contemporary (one’s equal in age)