đồng cô trong Tiếng Anh là gì?

đồng cô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng cô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng cô

    mancy boy