đồng sự trong Tiếng Anh là gì?

đồng sự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng sự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng sự

    colleague; co-worker

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng sự

    colleague, coworker