đồng cấp trong Tiếng Anh là gì?

đồng cấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng cấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng cấp

    * ttừ

    isologous