đồng âm trong Tiếng Anh là gì?

đồng âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng âm

  (từ đồng âm dị nghĩa) homonym

  'abide' đồng âm dị nghĩa với 'abide' 'abide' is homonymous with 'abide'

  'refuse'là từ viết giống hệt như 'refuse', nhưng không đồng âm và đồng nghĩa với 'refuse' 'refuse' is the homograph of 'refuse'

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đồng âm

  * adj

  homonymous

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng âm

  homonymous