đồng lữ trong Tiếng Anh là gì?

đồng lữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lữ

    fellow traveler