đồng lãm trong Tiếng Anh là gì?

đồng lãm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lãm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lãm

    examine together