đồng gửi trong Tiếng Anh là gì?

đồng gửi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng gửi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng gửi

    cách viết khác đồng kính gửi copy to