đồng hóa trong Tiếng Anh là gì?

đồng hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng hóa

  to make no distinction between... and...; to equate; to identify; to liken

  xin đừng đồng hóa chúng tôi với những kẻ phạm pháp! please don't liken us to delinquents!

  to assimilate; acculturate

  nhà trường giúp đồng hóa trẻ con nhập cư schools help to acculturate the children of immigrants

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng hóa

  to put in the same category, make no distinction between