đồng dâm trong Tiếng Anh là gì?

đồng dâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng dâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng dâm

    (của nam giới) paederasty; homosexual; invert