đồng học trong Tiếng Anh là gì?

đồng học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng học

    fellow student; schoolfellow; schoolmate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng học

    fellow student, schoolfellow, schoolmate