đồng khô trong Tiếng Anh là gì?

đồng khô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng khô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng khô

    dry field