đồng lần trong Tiếng Anh là gì?

đồng lần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lần

    in turn; by turns

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng lần

    in turn, by turns