đồng chí trong Tiếng Anh là gì?

đồng chí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng chí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đồng chí

  comrade

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đồng chí

  * noun

  Comrade

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đồng chí

  comrade, like-minded individual