đồng cạn trong Tiếng Anh là gì?

đồng cạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng cạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng cạn

    high ricefield (without water), dry field