đồng lục trong Tiếng Anh là gì?

đồng lục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lục

    copper sulfate