đồng bọn trong Tiếng Anh là gì?

đồng bọn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bọn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng bọn

    xem đồng loã

    chúng không chịu khai tên đồng bọn they refuse to name their accomplices

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng bọn

    cohorts, gang, band