đồng bạn trong Tiếng Anh là gì?

đồng bạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng bạn

    ensemble; colleague