đồng nữ trong Tiếng Anh là gì?

đồng nữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng nữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng nữ

    virgin; little girl, maiden

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng nữ

    virgin, little girl, maiden