đồng lầy trong Tiếng Anh là gì?

đồng lầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lầy

    swamps, swampy fields, marshy fields

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng lầy

    marsh, swamp, wetland