đồng khí trong Tiếng Anh là gì?

đồng khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng khí

    of the same character, of the same will; copper-ware, brass-ware