đồng kẽm trong Tiếng Anh là gì?

đồng kẽm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng kẽm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng kẽm

    * dtừ

    stiver