đồng bàn trong Tiếng Anh là gì?

đồng bàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng bàn

    dine at the same table

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng bàn

    dine at the same table