đồng cư trong Tiếng Anh là gì?

đồng cư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng cư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng cư

    cohabit (with); keep house together

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng cư

    cohabit (with), keep house together