đồng cân trong Tiếng Anh là gì?

đồng cân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng cân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng cân

    unit of weight equal 37301 gms; of the same weight