đồng thuận trong Tiếng Anh là gì?

đồng thuận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng thuận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng thuận

    to agree, assent