đồng tông trong Tiếng Anh là gì?

đồng tông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng tông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng tông

    of the same family

    như đồng tộc

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng tông

    of the same family